e-Útdíj

Útdíj lexikon

Bevallás: Útdíjköteles elemi útszakasz Útdíjköteles gépjárművel történő használatára vonatkozó, az útdíjfizetési kötelezettség megállapítása alapjául szolgáló adatszolgáltatás.

 

Bevallási közreműködő: a 2013. évi LXVII törvényben (Útdíjtörvény) által az útdíjköteles gépjárművek úthasználatára előírt bevallási kötelezettség teljesítése érdekében igénybevett szolgáltató.

 

Díjkategória: a díj mértékének meghatározása során alkalmazott csoportosítás a gépjárművek egyes jellemzői alapján.

 

Egyetemes útdíjszolgáltató: olyan Útdíjszolgáltató, amely köteles valamennyi díjfizetésre kötelezett számára biztosítani az úthasználati jogosultság megszerzésének lehetőségét az UD rendszer keretében.

 

Fedélzeti eszköz: az elektronikus útdíjszedési tevékenység támogatására alkalmas eszköz, olyan hardver- és szoftverelemek összessége, amely alkalmas az elektronikus útdíjszedési műveletek elvégzéséhez szükséges adatok összegyűjtésére, tárolására, feldolgozására, valamint távolból történő fogadására és továbbítására.

 

Felügyeleti szerv: rendeletben kijelölt szervezet, amely hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi az Útdíjszedő és az Útdíjszolgáltató Útdíjtörvényben (2013. évi LXVII. tv.) és az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységének jogszerűségét.

 

Használati díj: a Használati díjköteles útszakasz használatáért a használati jogosultság időtartamára – a Kormány által rendeletben meghatározott díjkategóriába tartozó gépjárművek által – fizetendő, általános forgalmi adót is magában foglaló díj.

 

Infrastruktúra díj: az Útdíjnak az Útdíjköteles elemi útszakaszok építése, fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése tekintetében felmerülő költségek megtérülése érdekében megállapított díjeleme.

 

Járműnyilvántartás: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti közúti közlekedési nyilvántartás.

 

Külsőköltség-díj: az Útdíjnak a közúti közlekedéssel összefüggő levegőszennyezéssel, illetve zajártalommal kapcsolatban felmerült költségek megtérülése érdekében fizetendő eleme.

 

Szerződött díjfizető: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki az Útdíjköteles elemi útszakasz használata érdekében, szerződésben vállalta egy vagy több gépjárműre vonatkozó díj megfizetését.

 

Tanúsító szerv: az elektronikus díjszedési rendszer átjárhatósági rendszerelemeinek alkalmasságát tanúsító szerv.

 

UD rendszer: az Útdíj bevallását, kivetését, beszedését, az útdíj megfizetése és az Útdíjköteles elemi útszakaszok jogszerű használata ellenőrzésének támogatását lehetővé tévő elektronikus rendszer.

 

Útdíj: az Útdíjköteles elemi útszakasz használatáért fizetendő, általános forgalmi adót is magában foglaló, a megtett úttal arányos úthasználat alapján az Útdíjszedő által kivetett díj.

 

Díjfizetésre kötelezett: elsősorban a Szerződött díjfizető, ennek hiányában a gépjármű Üzembentartója, illetve az Úthasználó, tekintet nélkül állampolgárságára és az általa vezetett vagy üzemben tartott, illetve tulajdonát képező gépjárművet nyilvántartásba vevő országra.

 

Útdíjköteles elemi útszakasz: az útdíjfizetés ellenében használható közúthálózatnak a díjmeghatározás szempontjából két útszelvényében lehatárolt része.

 

Útdíjköteles gépjármű: a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, vontató – ideértve a nyerges vontatót is –, valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvény;

 

Útdíjszedés: az Útdíj beszedésére irányuló cselekmények összessége.

 

Útdíjszedő: az UD rendszer működtetésére, és ennek használatával a fizetendő Útdíj összegének megállapítására, kivetésére és az Útdíjszogáltatókon keresztül történő beszedésére jogosult, kijelölt szervezet.

 

Útdíjszolgáltató: nyilvántartásba vételének helyétől függetlenül olyan gazdálkodó szervezet, amely Magyarországterületén az Úthasználók számára hozzáférést tesz lehetővé az UD rendszerhez.

 

Úthasználat: az útdíjköteles elemi útszakasz közlekedés céljából történő igénybevétele.

 

Úthasználó: az úthasználat során gépjárművet vezető személy.

 

Útszakasz: a közútnak olyan, a közlekedés szempontjából folyamatos része, amelynek kezdetét és végét kilométerszelvényekkel határozzák meg.

 

Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, valamint akit a jármű jogszerű üzemeltetésére a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény alapján vezetett nyilvántartásba bejegyeztek, vagy a telephely szerinti ország hatósága által kibocsátott okiratba (forgalmi engedély) bejegyzett tulajdonosa, illetve üzemben tartója.

 

Viszonylati jegy: az Útdíjköteles úthálózat előre meghatározott, legalább egy Útdíjköteles elemi útszakaszának egy előre meghatározott Útdíjköteles gépjárművel történő használatára vonatkozó, előre megváltott úthasználati jogosultság.